Nov 19, 2013

شورای ملی مقاومت افشا یا خیانت

امروز خبر کنفرانس خبری شورای ملی مقاومت منتشر شد درست یک روز قبل از مذاکرات ایران و 5+1 . فارغ از هر سلیقه سیاسی؛ موفقیت در مذاکرات کاهش فشار اجتماعی و اقتصادی  بر مردم ایران رو به همراه داره هرچند که ممکنه یه توافق مطلوب حکومت سو استفاده سیاسی رو به همراه داشته باشه. این سو استفاده سیاسی در هر شرایطی - چه موفقیت در مذاکرات چه شکست - از سوی بخشی از حاکمیت محتمله و در مجموع تفاوت فاحشی رو در زندگی مردم ایجاد نمی کنه چرا که در هر حالت محتمل نتیجه مذاکرات؛ بخشی از حکومت شرایط رو مناسب رسیدن به اهداف سیاسی خودش میبینه
افشا گری مجاهدین - به فرض صحت مدارک- در این موقعیت حساس حتما و قطعا با انگیزه های سیاسی انجام میشه و مردم ایران که همیشه آسیب پذبر ترین قشر در این دعواهای سیاسی هستند به هیچ وجه مد نظر قرار داده نشده اند. بنابراین این افشا گری از آنجا که هیچ دستاوردی جز افزایش فشار بر مردم ندارد خیانتی آشکار به ایران و ایرانیست. جالب اینکه این شورا پسوند ملی رو هم یدک میکشه و قاعدتا  برای این شورا؛ منافع ملی باید مقدم بر منافع حزبی؛ سیاسی و گروهی باشه  

No comments: